top of page
Purdue
Publications
Check out the full list of publications here: Google Scholar
 Equal contribution; * Corresponding author

Publications after joining Purdue:

Coming soon!

Selected publications before joining Purdue:

11. Depolymerization of plastics by means of electrified spatiotemporal heating

Qi Dong†, Aditya Dilip Lele†, Xinpeng Zhao†, Shuke Li†, Sichao Cheng, Yueqing Wang, Mingjin Cui, Miao Guo, Alexandra H. Brozena, Ying Lin, Tangyuan Li, Lin Xu, Aileen Qi, Ioannis G. Kevrekidis, Jianguo Mei, Xuejun Pan, Dongxia Liu, Yiguang Ju*, Liangbing Hu*, Nature 2023, 616, 488-494.

​​

10. Programmable heating and quenching for efficient thermochemical synthesis

Qi Dong†, Yonggang Yao†, Sichao Cheng†, Konstantinos Alexopoulos†, Jinlong Gao, Sanjana Srinivas, Yifan Wang, Yong Pei, Chaolun Zheng, Alexandra Brozena, Hao Zhao, Xizheng Wang, Hilal Ezgi Toraman, Bao Yang, Ioannis G. Kevrekidis, Yiguang Ju, Dionisios Vlachos*, Dongxia Liu*, Liangbing Hu*, Nature 2022, 605, 470-476. (Cover)

9. High-entropy nanoparticles: Synthesis-structure-property relationships and data-driven discovery

Yonggang Yao†, Qi Dong†, Alexandra Brozena, Jian Luo, Jianwei Miao, Miaofang Chi, Chao Wang, Ioannis G. Kevrekidis, Zhiyong Jason Ren, Jeffrey Greeley, Guofeng Wang, Abraham Anapolsky, Liangbing Hu*, Science 2022, 376, eabn3103.

​​

8. A cellulose-derived supramolecule for ultrafast ion transport

Qi Dong†, Xin Zhang†, Ji Qian†, Shuaiming He, Yimin Mao, Alexandra H. Brozena, Ye Zhang, Travis P. Pollard, Oleg A. Borodin, Yanbin Wang, Bhargav Sai Chava, Siddhartha Das, Peter Zavalij, Carlo U. Segre, Dongyang Zhu, Lin Xu, Yanliang Liang, Yan Yao, Robert M. Briber, Tian Li*, Liangbing Hu*, Sci. Adv. 2022, 8, eadd2031.

7. Highly stable, antiviral, antibacterial cotton textiles via molecular engineering

Ji Qian†, Qi Dong†, Kayla Chun†, Dongyang Zhu†, Xin Zhang, Yimin Mao, James Culver, Sheldon Tai, Jennifer R. German, David P. Dean, Jeffrey T. Miller, Liguang Wang, Tianpin Wu, Tian Li, Alexandra Brozena, Robert Briber, Donald K. Milton, William Bentley*, Liangbing Hu*, Nat. Nanotech. 2023, 18, 168-176.

6. Rapid synthesis of high-entropy oxide microparticles

Qi Dong†, Min Hong†, Jinlong Gao†, Tangyuan Li, Mingjin Cui, Haiyu Qiao, Alexandra H. Brozena, Yonggang Yao, Xizheng Wang, Gang Chen, Jian Luo, Liangbing Hu*, Small 2022, 18, 2104761.

5. A general method for regenerating catalytic electrodes

Qi Dong†, Tangyuan Li†, Yonggang Yao, Xizheng Wang, Shuaiming He, Jingyi Li, Jingru Luo, Haochuan Zhang, Yong Pei, Chaolun Zheng, Min Hong, Haiyu Qiao, Jinlong Gao, Dunwei Wang, Bao Yang, Liangbing Hu*, Joule 2020, 4, 2374-2386.

4. Role of H2O in electrochemical CO2 reduction as studied in a water-in-salt system

Qi Dong†, Xizi Zhang†, Da He†, Chaochao Lang, Dunwei Wang*, ACS Cent. Sci. 2019, 5, 1461-1467.

3. Cathodically stable Li-O2 battery operations using water-in-salt electrolyte

Qi Dong, Xiahui Yao, Yanyan Zhao, Miao Qi, Xizi Zhang, Hongyu Sun, Yumin He, Dunwei Wang*, Chem 2018, 4, 1345-1358. (Cover)

2. Electrochemically switchable ring-opening polymerization of lactide and cyclohexene oxide

Miao Qi†, Qi Dong†, Dunwei Wang, and Jeffery A. Byers*, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5686-5690.

1. Why do lithium-oxygen batteries fail: parasitic chemical reactions and their synergistic effect

Xiahui Yao†, Qi Dong†, Qingmei Cheng†, Dunwei Wang*, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 11344-11353.

bottom of page